FoodCourtCC_Slide.gif

Order Anywhere : Food Court CC

Food Court CC เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของ Order Anywhere ใช้สำหรับ การบริหารจัดการ การรขายในศูนย์อาหารด้วยบัตรเงินสด เป็นระบบที่ได้้พัฒนาขึ้นจากการใช้้ ระบบคูปองเดิมที่ใช้้กันอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย ณ จุดแลกเปลี่ยนคูปอง และจุดขายในแต่ละร้านค้าให้มีความถูกต้อง แม่นยํา รวดเร็วขึ้น พร้อมกับมีรายงานเพื่อที่จะแสดงให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ปรับกลยุทธ์ ในการดําเนินการให้เหมาะสมพร้อมกับจะทําให้เพิ่มยอดขายของร้านขายของร้านค้า และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แอพพลิเคชั่นระบบศูนย์อาหาร Food Court CC เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้จัดการกับระบบการขายอาหารหรือร้านค้าที่สินค้าหลากหลายชนิด ( ร้าน สหกรณ์, ร้านค้าสวัสดิการพนักงาน) โดยการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยอํานวยความสะดวกในการใช้จ่ายใน การซื้ออาหาร ภายในศูนย์อาหาร ซึ่งจะนําเอาระบบบัตรเงินสด มาใช้ในการแลกเปลี่ยนแทนเงินตรา : tag:Food Park,ศูนย์อาหาร

สั่งซื้อตอนนี้